stock no. 55006

ModelFireFly M90M Maple Uke-Banjo
CaseGig Bag
Serial No6481