stock no. 55005

ModelFireFly M90 Walnut Banjo-Uke
CaseGig Bag
Serial No6480